Државниот завод за индустриска сопственост на Република Северна Македонија започна со примена на „CP4“

Државниот завод за индустриска сопственост на Република Северна Македонија (ДЗИС) го објави Документот за практиката кој започна да се применува од 01.10.2022 година, а кој се однесува на обемот на заштита и различните постапувања со трговските марки во црна и бела боја и/или нијанси на сива боја, во однос на...

Договор за вработување на деловни лица – менаџерски договор

Во членот 54 од Законот за работните односи е предвидена можност за склучување на посебен вид на договор за вработување, врз основа на кој се вработуваат деловните лица -менаџери, па поради тоа овој договор се нарекува уште и менаџерски договор. Законски основ на овој вид на договор е Законот за...

Проф. д-р Валентин Пепељугоски на состанок на Професионалниот комитет за едукација (PEC) на Европскиот патентен институт (EPI) во Минхен

Професионалниот комитет за едукација (PEC) на Европскиот патентен институт (EPI) на 28 и 29 септември во Минхен го одржа својот редовен состанок. Овој комитет е еден од најважните комитети на Европскиот патентен институт, во кој членуваат европските патентни застапници. Во Професионалниот комитетот за едукација Северна Македонија ја преставува проф. д-р...