Трансформација на работен однос од определено на неопределено време

Согласно Законот за работните односи (член 14), Договорот за вработување може да биде склучен на определено време (чие траење е однапред определено) и неопределено време (чие траење однапред не е определено). Во членот 46 од Законот за работните односи, поконкретно се регулирани прашањата во врска со договорот за вработување на...

Новата Регулатива за вертикални изземања и нејзиното влијание врз онлајн трговијата

Европската комисија ја усвои новата Регулатива за вертикални изземања придружена со новите Упатства, по темелна реевалуација на правилата од 2010 година. Регулативата и Упатствата стапија сила на 1 јуни 2022 година. Регулативата ги иззема од забраната во член 101(1) од Договорот за функционирање на Европската унија („ТФЕУ“) договорите меѓу компании...

Закон за платежни услуги и платежни системи

На 12.04.2022 година во Службен весник на Република Северна Македонија број 90 прогласен е Законот за платежни услуги и платежни системи кој ќе започне да се применува од 01.01.2023 година. Со донесување на законот се врши усогласување на домашното законодавство со Директивата за платежни услуги (2015/2366/ЕЗ), Директивата за електронски пари...