Измени на Законот за земјоделско земјиште и Законот за градење со кои се олеснува поставувањето на фотоволтаици

Согласно предлог измените на Законот за земјоделско земјиште, фотонапонски панели ќе може да се поставуваат на земјоделско земјиште од класа пет до класа осум, за разлика од моменталните одредби кои предвидуваат поставување на фотоволтаици на градежно земјиште со намена 1.13, на кој начин се овозможува искористување на земјоделското земјиште во...

Поделба на имот стекнат во брак

Согласно одредбите од Законот за сопственост и други стварни права, имотот на брачните другари може да биде заеднички и посебен. Посебен имот е имотот кој едниот брачен другар го имал во времето на склучувањето на бракот, како и правото врз имотот што брачниот другар ќе го добие по основа на...

Одлука за постоење на кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија која беше објавена во Службениот весник бр.188/22

На владината седница одржана на ден 25 август, 2022, Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука за постоење на кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија која беше објавена во Службениот весник бр.188/22. Ваквата Одлука не е изненадување со оглед на тоа што уште претходната 2021, Владата презема ваков чекор...