Предлог Закон за данок на солидарноста (Данок на екстра профит)

На предлог на Министерството за финансии на РСМ, во собраниска постапка по скратена постапка е влезен Предлог на Законот за данок на солидарноста со кој се уредува оданочувањето, обврзникот, даночната основа, роковите за плаќање на данокот како и други прашања кои се од значење за утврдување и плаќање на данокот...

Нов Закон за платежни услуги и платни системи

На ден 12 април 2022 година беше донесен новиот Закон за платежни услуги и платни системи, а истиот стапи на сила на ден 01.01.2023 година. Со донесувањето на овој Закон се врши усогласување на домашното законодавство со директивите на Европската Унија во однос на платежните услуги („PSD2“ директива) со кое...

Известување за концентрации согласно Законот за заштита на конкуренцијата

Евидентно е дека денешниот бизнис амбиент им налага на компаниите постојано да ја диверзифицираат својата понуда за да останат конкурентни на пазарот. Диверзификацијата за компаниите претпоставува проширување на своето портфолио. Честопати, ова значи дека компанијата е спремна да купи или направи спојување со друга компанија која има различно портфолио, па...