Новости

Измени во Законот за ДДВ

Владата на Република Северна Македонија во насока на подобрување на животниот стандард на граѓаните и давање на дополнителна поддршка за одржување на ликвидноста на компаниите во услови на економска криза ги усвои измените на Законот за додадена вредност кои се објавени на ден 12.03.2022г. во Службен весник на Република Северна...

Стандардни договорни клаузули согласно Законот за заштита на лични податоци

Во ера на глобална дигитализација и развој на технологијата настануваат и значителни промени во областа на заштитата на личните податоци, како на меѓународно така и на национално ниво, оттука потребно е континуирано да се изнаоѓаат начини за уредување на правните прашања кои произлегуваат од развојот на современото општество, преку нужно...

Државниот завод за индустриска сопственост го имплементира Документот за практиката “СРЗ“ – Дистинктивност – Фигуративни трговски марки што содржат описни/недистинктивни зборови

На ден 14.02.2022 година, Државниот завод за индустриска сопственост (ДЗИС) го објави Документот за практитката (СРЗ), кој е резултат на заедничките напори на ДЗИС и Заводот за интелектуална сопственост на Европската унија (ЕУИПО), а како дел од активностите во рамките на меѓународната соработка. Целта на овој документ е да се...