Новости

Измени и дополнувања на Законот за данок на додадена вредност

Во Службен весник на Република Северна Македонија бр.199 од 25.09.2023 година, објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за додадена вредност. Согласно член 24 од Законот, истиот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Северна Македонија, но укажуваме дека со Законот се предвидени...

Нашиот тим во предновогодишна посета на училиштата во Бучим, Парналија и Тополница

Тимот професионалци од Адвокатско друштво Пепељугоски традиционално секоја година во пресрет на новогодишните празници наоѓа начин како да ја поддржи заедницата преку активности кои пред се значат отворање можности за децата од руралните средини. Годинава д-р Ана Пепељугоска, м-р Светлана Нечева, Филип Пантов и Фросина Касниоска ги посетија учениците во...

Дали правата на интелектуална сопственост се човекови права?

Првите прописи кои ја регулираат интелектуалната сопственост датираат од деветнаесеттиот век и истите се на ниво на меѓународни конвенции. Но, експанзијата на националната кодификација на правата од интелектуална сопственост се одвива во првата половина на дваесеттиот век. На 10.12.1948 година е направена првата пресвртинца во поглед на афирмацијата на правата...