Новости

Закон за технички барања за производите и оцена на сообразност

Во Службен весник бр.274/22 од 20.12.2022 година објавен е Законот за технички барања за производите и оцена на сообразност. Со овој закон се уредува начинот на пропишување на техничките прописи кои се однесуваат за техничките барања што одредени производи или група на производи мора да ги исполнуваат при нивно пласирање...

Што предвидува новиот нацрт Закон за работните односи во делот на Договорите за вработување на определено време?

Со новиот нацрт на Закон за работните односи, се прави промена на одредбите од постоечкиот Законот за работни односи во делот на договорите за вработување на определено време а се со цел да се обезбеди поголема сигурност и пристапот на правата на работниците. Согласно новиот нацрт Закон за работните односи,...

Најнов билтен на Андресен Групацијата

Тимот за судски спорови и арбитража на Андерсен Групацијата го изготви својот најнов билтен во кој ги анализира прашањата поврзани со споровите по однос на трансакциите кои се случуваат по спојување и аквизиција на компаниите кои можат да бидат причините за споровите, која е надлежноста на судовите и дали арбитражата...