Новости

Законот за платежни услуги и платежни системи

На 12.04.2022 година во Службен весник на Република Северна Македонија број 90 прогласен е Законот за платежни услуги и платежни системи кој ќе започне да се применува од 01.01.2023 година. Со донесување на законот се врши усогласување на домашното законодавство со Директивата за платежни услуги (2015/2366/ЕЗ), Директивата за електронски пари...

Трансформирање на заем во влог

Во Службен весник на РСМ бр. 99/2022 се објавија последните измени и дополнувања на Законот за трговски друштва - ЗТД кои влегуваат во сила на 29-ти април 2022 година. Со измените и дополнувањата се прошируваат условите и можностите за зголемување на основната главнина кај друштвата, преку трансформирање на заемот во...

Карактеристики на Договорот за дар и специфичности кај одделни видови на Договор за дар

Поимната определба на Договорот за дар во нашето право ја дава  Законот за облигационите односи во член 555. Со договорот за дар дарувачот се обврзува да му пренесе или му предава на даропримачот во сопственост определен предмет, или му отстапува некое право, или му отпушта долг, или му презема долг...