Новости

Прашања и одговори-Вакцинација

М-р Светлана Нечева, Адвокат од Адвокатско друштво Пепељугоски одговара на најчестo поставувани прашања од правен аспект за вакцинацијата, во публикација на Андерсен Глобал.

Водич за прекин на работен однос

М-р Светлана Нечева, Адвокат од Адвокатско друштво Пепељугоски одговара на најчестo поставувани прашања од правен аспект за раскинување договор на вработени лица, во публикација на Андерсен Глобал.