Новости

Концептот на супсидијарна и солидарна гаранција согласно Законот за облигационите односи

Нашата судска пракса покажува дека честопати предмет на спор е самата форма на гарантирање. Имено, во судските постапки се поставува прашањето дали гарантот има статус на гарант платец или станува збор за супсидијарен гарант чии обврски спрема доверителот настануваат во случај кога доверителот ќе докаже дека не може да го...

Промени во начинот на пристап до системот е-Работа на Агенцијата за вработување

Со почеток од 21.02.2022 година, Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија го промени начинот на пристап до системот е-Работа преку интеграција со системот за единствена најава eID на Министерството за информатико општество и администрација. Имено, еден корисник на е-Работа може да се најави во системот со свое лично корисничко...

Право на претставување vs наследничка трансмисија

Правото на претставување  и наследничката трансмисија се стари класични институти на наследното право кои водат потекло уште од римското право, а кои наоѓаат примена и во нашето наследно право согласно Законот за наследувањето (Службен весник на Р.М бр. 47/1996 од 12.09.1996 година) Иако станува збор за два различни правни институти...