Новости

Поделба на имот стекнат во брак

Согласно одредбите од Законот за сопственост и други стварни права, имотот на брачните другари може да биде заеднички и посебен. Посебен имот е имотот кој едниот брачен другар го имал во времето на склучувањето на бракот, како и правото врз имотот што брачниот другар ќе го добие по основа на...

Одлука за постоење на кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија која беше објавена во Службениот весник бр.188/22

На владината седница одржана на ден 25 август, 2022, Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука за постоење на кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија која беше објавена во Службениот весник бр.188/22. Ваквата Одлука не е изненадување со оглед на тоа што уште претходната 2021, Владата презема ваков чекор...

Секундарна одговорност за повреда на права од интелектуална сопственост на социјалните мрежи

Повеќе од очигледно е дека традиционалните маркетинг методи се веќе во позадина при подготовките на ПР кампањите на брендовите и компаниите ширум светот. Социјалните мрежи и онлајн дигиталните платформи се новите места за промовирање на производите и услугите кои се нудат. Па така, и оние традиционални и веќе подзаборавени ТВ...