Новости

Нов Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Во насока на усогласување на Законската регулатива во Република Северна Македонија со Директивите на Европската Унија во областа на спречување на злоупотребата на финансискиот систем за целите на перење пари и финансирање на тероризам на ден 12.07.2022 година стапи на сила  новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на...

Roe v Wade (1973) –  Случајот со кој Врховниот суд на САД одлучи дека прекумерното рестриктивно регулирање на абортусот од страна на државите е против Уставот

Roe v Wade е еден од ретките случаи што ја имаат дефинирано нацијата и правната перспектива во САД. Тоа е преседан чие значење припаѓа на планината Рушмир во поглед на американското право, на рамниште со Marbury v Madison кој ја воспостави судската ревизија, Brown v Board of Education кој го...

Лиценца за управител – предуслов за управување со станбени згради

Законот за домување го уредува управувањето со станбените згради, начинот на управување и одржување на објектите, видовите на објекти во домувањето, односите меѓу сопствениците на посебните делови и трети лица, заедницата на сопственици, закупничките односи во домувањето, правата и обврските на Републиката, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје...