Новата Регулатива за вертикални изземања и нејзиното влијание врз онлајн трговијата

Европската комисија ја усвои новата Регулатива за вертикални изземања придружена со новите Упатства, по темелна реевалуација на правилата од 2010 година. Регулативата и Упатствата стапија сила на 1 јуни 2022 година. Регулативата ги иззема од забраната во член 101(1) од Договорот за функционирање на Европската унија („ТФЕУ“) договорите меѓу компании...

Закон за платежни услуги и платежни системи

На 12.04.2022 година во Службен весник на Република Северна Македонија број 90 прогласен е Законот за платежни услуги и платежни системи кој ќе започне да се применува од 01.01.2023 година. Со донесување на законот се врши усогласување на домашното законодавство со Директивата за платежни услуги (2015/2366/ЕЗ), Директивата за електронски пари...

ТРАНСФОРМИРАЊЕ НА ЗАЕМ ВО ВЛОГ

Во Службен весник на РСМ бр. 99/2022 се објавија последните измени и дополнувања на Законот за трговски друштва - ЗТД кои влегуваат во сила на 29-ти април 2022 година. Со измените и дополнувањата се прошируваат условите и можностите за зголемување на основната главнина кај друштвата, преку трансформирање на заемот во...