Брошура за регулирање на Друштва со ограничена одговорност (Limited Liability Companies) низ Европа

Друштвата со ограничена одговорност (ДОО или ДООЕЛ) се најчестата форма на приватно „ограничено“ друштво во Северна Македонија. Според македонското право за трговски друштва, а ДОО е корпорација во која учествуваа едно или повеќе Физички и/или правни лица преку однапред договорен основен акционерски капитал на компанијата. Повеќе за ова пишува М-р Светлана Нечева, Адвокат од Адвокатско друштво Пепељугоски, во публикација на Андерсен Глобал.  

Прочитајте на следниот линк.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *