Новости

Оддржани обуки за Комора на проценувачи на Република Северна Македонија

Адвокатите и партнери на Адвокатско друштво Пепељугоски, д-р Валентин Пепељугоски и д-р Ана Пепељугоска оддржаа обуки во Комора на проценувачи на Република Северна Македонија и тоа на темите: „Основни аспекти, пристапи и методологии при процена на вредност на авторското право и сродните права“ и „Процена на правата од индустриска сопственост...

Договори за дистрибуција во ЕУ

Споделуваме интервју на Д-р Ана Пепељугоска како Адвокат и Партнер во Адвокатско друштво Пепељугоски во публикација на Андерсен Глобал. "Договорите за дистрибуција не се посебно регулирани во домашното законодавство, иако нивната содржина е определена под влијание на трговските обичаи и одредбите на другите слични видови договори и тие мора да...