Поедноставено друштво со ограничена одговорност („ПДОО“)

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва бр. 251/2021 објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ на 16.09.2021г.  предвидена е нова форма на друштво-ПОЕДНОСТАВЕНО ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ или скратено „ПДОО“.   Целта на законските измени е да се овозможи основање на друштва со минимален износ...

Aвторско право и Сродни права

Владата го утврди текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права. Целта на предложениот закон е пропишување на нормативна основа за воспоставување на ефикасен модел за функционирање на системот на колективното управување со авторското право и сродните права усогласен со Директивата 2014/26/EC на...

Успешно завршена меѓународна арбитражна конференција на тема: „БИЗНИСОТ И АРБИТРАЖАТА ВО ЕРАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА: ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Успешно заврши меѓународна арбитражна конференција на тема: „БИЗНИСОТ И АРБИТРАЖАТА ВО ЕРАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА: ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ“,  која беше организирана од страна на  Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на С.Македонија и Централноевропската иницијатива (ЦЕИ) на ден 11-12.05.2021 година. Г-динот Пепељугоски, како член на Претседателството на Постојаниот избран...