Услови за пензија – Неусогласеност во законските прописи

Со Измените и дополнувањето на Законот за работните односи објавени на ден 06.07.2021 година во “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 151/21 се регулира задолжително одење во пензија со наполнети 64 години возраст и 15 години пензиски стаж, доколку со друг закон поинаку не е уредено. Работниците кои сакаат...

Поедноставено друштво со ограничена одговорност („ПДОО“)

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва бр. 251/2021 објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ на 16.09.2021г.  предвидена е нова форма на друштво-ПОЕДНОСТАВЕНО ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ или скратено „ПДОО“.   Целта на законските измени е да се овозможи основање на друштва со минимален износ...

Aвторско право и Сродни права

Владата го утврди текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права. Целта на предложениот закон е пропишување на нормативна основа за воспоставување на ефикасен модел за функционирање на системот на колективното управување со авторското право и сродните права усогласен со Директивата 2014/26/EC на...