Стопанска комора на Северна Македонија експертскиoт тим ја презентираше Националната Стратегија за интелектуална сопственост 2022-2026

Свои излагања за Стратегијата изработена во рамките на проектот EU framework contract for the implementation of external aid 2018 europeaid “Support to the bureau for industrial property” имаа проектниот тим лидер г-дин Жељко Топиќ и експертот за права од интелектуална сопственост, адвокат партнер во Адвокатско друштво Пепељугоски,  д-р Валентин Пепељугоски. Жељко...