Документ за практиката CP-14 (драфт верзија на ЕУИПН) Трговски марки спротивни на моралот и јавниот поредок

Овој документ за заедничката практика ги утврдува општите принципи за испитување на знаците спротивни на јавниот поредок или на прифатените принципи на моралот, особено, заедничкото разбирање на овие концепти, нивната врска, критериумите за нивна проценка, заедно со примери на знаци кои би можеле да се сметаат за спротивни на јавниот поредок и/или на прифатените принципи на моралот. Целта на документот е да послужи како насока за Канцеларијата за интелектуална сопственост на Европската унија (EUIPO), Канцеларијата за интелектуална сопственост на Бенелукс и канцелариите за интелектуална сопственост на земјите-членки, како и на подносителите на пријави и нивните застапници.

Согласно Директивата (ЕУ) бр. 2015/2436 на Европскиот парламент и на Советот од 16 декември 2015 година за усогласување на законите на земјите-членки кои се однесуваат на трговските марки, трговските марки кои се спротивни на јавниот поредок или на прифатените принципи на моралот нема да бидат регистрирани или, доколку се регистрирани, ќе бидат прогласени за неважечки. Со оглед на тоа што другите апсолутни причини за одбивање имаат, во принцип, главно комерцијални основи, јавниот поредок и моралот имаат за цел да ги штитат или поддржуваат основните принципи и фундаментални вредности.

Во смисла на овој документ јавниот поредок може да се сфати како збир на фундаментални норми, принципи и општествени вредности во Европската унија во даден временски период. Тој ги вклучува, особено, универзалните вредности на Европската унија, како што се човечкото достоинство, слободата, еднаквоста и солидарноста, како и принципите на демократијата и владеењето на правото, како што се прокламирани во Повелбата за фундаментални права на Европската унија (CFREU).

Важно е да се нагласи дека принципите на јавниот поредок може да варираат од земја до земја и да се развиваат со текот на времето, во зависност од специфичните потреби на општеството за кое станува збор. Земјите-членки во суштина остануваат слободни да ја одредуваат содржината на тие принципи во согласност со нивните национални потреби и меѓународните обврски.

Според Документот за заедничка практика, кога се одлучува дали конкретниот знак е спротивен на јавниот поредок и/или моралот, неопходно е да се проценат вербалните елементи и/или фигуративните елементи и да се идентификуваат можните значења на знакот и/или пораката пренесена од нив, на јазиците разбирливи за територијата на која е пријавена/регистрирана трговската марка. Дополнително, треба да се направи анализа за тоа дали некое од можните значења би можело да биде спротивно на јавниот поредок или на прифатените принципи на моралот.

Проценката на можните значења на знакот и/или пораката пренесена со него може да биде потврдена со, меѓу другото, веродостојни извадоци од речник, енциклопедии или примери за употреба на терминот(ите) (содржани во знакот) кои се наоѓаат на интернет веб-страници. Ваквите извори на повикување, во принцип, ќе дадат прелиминарна индикација за тоа дали знакот може да биде спротивен на јавниот поредок или на прифатените принципи на моралот.

Понатаму, неопходно е да се проценат вербалните елементи и/или фигуративните елементи и да се идентификуваат можните значења на знакот и/или пораката пренесена од него на јазиците разбирливи на територијата каде што е применета трговската марка. за или регистриран. Следствено, треба да се направи анализа за тоа дали некое од овие можни значења и нијанси би можело да биде спротивно на јавната политика или на прифатените принципи на моралот.

Овој документ дава примери на пријави за трговски марки     кои биле одбиени поради јавниот поредик и/или критериумите на моралот, како што е примерот за пријава на трговска марка која ги содржи зборовите „УБИЈ ГИ СИТЕ“ за класа 41 од Меѓународната класификација на стоки и услуги (Ничанска): услуги за забава за деца. Во согласност со овој документ, испитувачите на соодветната апликација утврдиле дека овие зборови пренесуваат порака која може да се сфати како поттикнување за убиство. Во овој случај, услугите за кои е побарана заштита, а се наменети за деца, ја нагласуваат неприфатливоста на вербалните елементи и поверојатно е знакот да се сфати како поттикнување за извршување кривично дело.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *