Новости

ESG во Европа, Ноември 2021

Споделуваме интервју на адвокат М-р Ангела Јанкоска во публикација на Андерсен European Corporate Insights.“Иако Северна Македонија сè уште ги нема усвоено ESG принципите, во својот пат кон ЕУ, законодавството во Северна Македонија се движи кон целоснa хармонизација со легислативата на ЕУ во оваа област.”

Втор Нацрт на Стратегијата за интелектуална сопственост на Северна Македонија за периодот 2022 – 2026 година

На 03.11.2021 година на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост, Г-дин Горан Герасимовски му беше предаден вториот Нацрт на Стратегијата за интелектуална сопственост на Северна Македонија за периодот 2022 – 2026 година. Овој Нацрт во кој се вградени сите забелешки на засегнатите министерства, заводи и агенции е изработен во...

Брошура за регулирање на Друштва со ограничена одговорност (Limited Liability Companies) низ Европа

Друштвата со ограничена одговорност (ДОО или ДООЕЛ) се најчестата форма на приватно „ограничено“ друштво во Северна Македонија. Според македонското право за трговски друштва, а ДОО е корпорација во која учествуваа едно или повеќе Физички и/или правни лица преку однапред договорен основен акционерски капитал на компанијата. Повеќе за ова пишува М-р...