Новости

Учество на Д-р Валентин Пепељугоски на јавната седница на Уставниот суд на РСМ

Признат како експерт во областа на авторските права, д-р Валентин Пепељугоски, Адвокат и Партнер на Адвокатско друштво Пепељугоски учествуваше на јавната седница во Уставниот суд во врска со тековните измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и го изложи своето стручно мислење, објавено од Adriatic legal network.

Обука на тема ,, Заштита на интелектуалната сопственост- предизвик на 21 век”

Адвокатско друштво Пепељугоски како водечко адвокатско друштво во областа на интелектуалната сопственост и како поддржувач и поттикнувач на образованието на младите правници, во соработка со ЕЛСА Северна Македонија оддржи обука на тема ,, Заштита на интелектуалната сопственост- предизвик на 21 век”

Оддржани обуки за Комора на проценувачи на Република Северна Македонија

Адвокатите и партнери на Адвокатско друштво Пепељугоски, д-р Валентин Пепељугоски и д-р Ана Пепељугоска оддржаа обуки во Комора на проценувачи на Република Северна Македонија и тоа на темите: „Основни аспекти, пристапи и методологии при процена на вредност на авторското право и сродните права“ и „Процена на правата од индустриска сопственост...