Адвокат Дејан Стојаноски, Attorney at Law/Associate Dejan Stojanoski

Адвокат/Соработник

Дејан Стојаноски

  • Дипломира на Правниот Факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во 2002 година, од кога е и вработен во Адвокатската канцеларија Пепељугоски.
  • Положи правосуден испит во 2005 година, со што станува Адвокат. Во 2007 година има положено и Испит за застапници за заштита на права од индустриска сопственост.
  • Учесник е на Distance Learning Seminar за Регулирање на приватниот сектор, организиран од ИДЛО во 2005 година (Србија, Босна и Херцеговина и Македонија).
  • Зема учество во подготвување на Doing Business 2009 за Република Македонија, како Doing Business 2010 за Република Македонија, на темата: Реформи низ тешки времиња (Reforming through Difficult Times).
  • Од октомври 2011 година е учесник на Мастер програмата со двојна диплома организирана од Правниот Факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје и Универзитетот во Стразбург (Центар за меѓународни студии по Интелектуална сопственост).
  • Зборува течно англиски, српски и бугарски јазик.