Врховниот суд утврди правно мислење за надлежност за извршување на судски одлуки со кои се определени привремени мерки

На 12.07.2022 година, Одделот за граѓански дела на Врховниот суд на Република Северна Македонија, постапувајќи по барање за донесување на правно мислење заради воедначување на судската практика, утврди правно мислење според кое за извршување на судски одлуки со кои се определени привремени мерки како средство за обезбедување на побарување, надлежен...

Постапка за признавање на татковство

Согласно одредбите од Законот за семејство на Република Северна Македонија за татко на детето ќе се смета брачниот другар на мајката, доколку детето е родено за време на траењето на бракот или пак во рок од 300 дена по престанокот на бракот. Доколку детето е родено надвор од брак, за...

Измени на Законот за земјоделско земјиште и Законот за градење со кои се олеснува поставувањето на фотоволтаици

Согласно предлог измените на Законот за земјоделско земјиште, фотонапонски панели ќе може да се поставуваат на земјоделско земјиште од класа пет до класа осум, за разлика од моменталните одредби кои предвидуваат поставување на фотоволтаици на градежно земјиште со намена 1.13, на кој начин се овозможува искористување на земјоделското земјиште во...