Европската комисија ја усвои Регулативата за имплементирање на странски субвенции (ФСР)

Усвоената Регулатива за имплементирање на странски субвенции која треба да се применува од 12 јули 2023 година содржи важни промени во легислативата и ѝ дава овластување на Комисијата да ги оценува и нарушувањата предизвикани од странските субвенции на внатрешниот пазар на ЕУ. Фокусот на ФСР е на зделките за спојување...

Начелно правно мислење на Врховниот суд

На ден 11.07.2023 година Врховниот суд на Република Северна Македонија донесе Начелно правно мислење согласно кое „Користењето на слободни денови поради работата подолга од полното работно време претставува отсуство од работа.„ Начелното правно мислење е донесено по прашањето дали искористените слободни денови / слободни часови за претходно одработени, а неплатени...

Најнови измени на Кривичниот законик

На ден 29.08.2023 година Владата на Република Северна Македонија до Собранието на Република Северна Македонија поднесе Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик согласно Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија 2021-2025 година, според која програма Република Северна Македонија има обврска да ги усогласи законските...