Оддржани обуки за Комора на проценувачи на Република Северна Македонија

Адвокатите и партнери на Адвокатско друштво Пепељугоски, д-р Валентин Пепељугоски и д-р Ана Пепељугоска оддржаа обуки во Комора на проценувачи на Република Северна Македонија и тоа на темите: „Основни аспекти, пристапи и методологии при процена на вредност на авторското право и сродните права“ и „Процена на правата од индустриска сопственост со посебен осврт на трговските марки“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *