Предизвикот на арбитражата поврзана со интелектуалната сопственост

Споделуваме научен труд на Д-р Ана Пепељугоска како Адвокат и Партнер во Адвокатско друштво Пепељугоски во публикација на Young Arbitration Review.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *