Прашања и одговори-Вакцинација

М-р Светлана Нечева, Адвокат од Адвокатско друштво Пепељугоски одговара на најчестo поставувани прашања од правен аспект за вакцинацијата, во публикација на Андерсен Глобал.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *