Адвокат/Соработник

М-р Огнен Манчевски

– Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во 2008 година.

– Магистрира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во 2012 година и се стекнува со титулата Магистер по право од областа на правосудна насока.

– Во 2012 и 2013 година работи како приправник/соработник во Основниот суд во Охрид.

– Правосуден испит положи во ноември 2016 година.

– Од 2014 до 2023 година работи во Министерството за финансии и активно е вклучен како член во повеќе работни групи и комисии.

– Од април 2023 година е дел од тимот на Адвокатското друштво Пепељугоски како стручен соработник.

– Зборува англиски и српски јазик.