М-р Магдалена Недановска

Адвокат/ Соработник

М-р Магдалена Недановска

  • Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“- Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2018 година.

  • Се запишува на мастер студиите по граѓанско материјално право и граѓанско процесно право на Правниот факултет „Јустинијан Први“- Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, кои ги завршува во 2020 година и се здобива со титулата Магистер по правни науки од областа на граѓанското материјално право и граѓанското процесно право

  • Правосудниот испит го положи во 2021 година.

  • Од 2019 година е дел од тимот на Адвокатското друштво Пепељугоски, прво како адвокатски приправник, а од 2022 година како Адвокат.

  • Зборува одлично англиски и германски јазик.