Казнено право

Во областа на казненото право постапуваме пред надлежните институции во предмети поврзани со повреда на правата од интелектуалната сопственост. Исто така водиме постапки поврзани со повреда на одредбите од даночните и царинските прописи и кривичните дела кои произлегуваат од тоа.