М-р Ирена Тачовска

Адвокат/Соработник

М-р Ирена Тачовска

  • Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“- Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2018 година.
  • Се запишува на мастер студиите по граѓанско материјално право и граѓанско процесно право на Правниот факултет „Јустинијан Први“- Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, кои ги завршува во 2020 година и се здобива со титулата Магистер по правни науки од областа на граѓанското материјално право и граѓанското процесно право.
  • Правосуден испит положи во 2021 година. Од 2019 година е дел од тимот на Адвокатското друштво Пепељугоски, прво како адвокатски приправник, а од 2022 година како Адвокат.

М-р Ирена ТАЧОВСКА – ОБЛАСТИ НА РАБОТА :
Интелектуална сопственост; Побарувања; Заштита на лични податоци; Застапување пред судови;

Зборува англиски и српски јазик.