Адвокат / Основач

070/221-197 /valentin01@t-home.mk / vpepeljugoski@unet.com.mk / vpepeljugoski@pepeljugoski.com.mk

 

 • Д-р Валентин Пепељугоски е роден  во 1962 година во Прилеп.
 • Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 1985 година;
 • Правосуден испит положил во 1987 година;
 • Во 1991 година стекнал звање магистер на правни науки („Монополизмот и неговата регулатива во светот и во нашата земја“) на Правниот факултет во Скопје;
 • Испит за застапници од индустриска сопственост положил во 1998 година;
 • Во октомври 2003 година докторира на Правниот факултет во Скопје, при универзитетот “Св. Кирил и Методиј “ на тема „Заштита на правата од индустриска сопственост од нелојална конкуренција во споредбеното право и во правото на Република Македонија“.
 • Избран е за Вонреден професор на ФОН Универзитет Скопје, каде ги предавал: (1)„Хармонизација на законодавството во ЕУ“, (2) „Граѓанско право“(3) „Постапки пред институциите на ЕУ и пред Советот на Европа“, (4) „Судска и арбитражна заштита во ЕУ“ (5) Авторско право (6) Индустриска соптвеност (7) Интелектуална сопственост.
 • Во мај 2005 година избран е за предавач по предметот „Право на информатичка технологија“ на Универзитетот на југоисточна европа – Тетово.
 • Во октомври 2009 година на Екомскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје е избран за професор на последипломските студии – Европски студии, по поредметот „Право и регулатива на ЕУ“.
 • Во октомври 2010 година до октомври 2011 година го предава предметот Право на интелектуална сопственост на Правниот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.
 • Од октомври 2007 година како истакнат стручњак од пракста по покана држи предавања на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.
 • Од октомври 2009 година држи предавања во рамките на ТЕМПУС проектот: REGIONAL JOINT DEGREE MASTER IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW (144582 – TEMPUS – 2008 – MK – JPCR)
 • Европски патентен застапник е од 2010

 

Работно искуство:

 • Адвокат од 15.10.1999 год.
 • Помошник директор на Заводот за заштита на индустриската сопственост на Република Македонија од март 1994 година до 14.10.1999 година;
 • Помошник министер за развој на Република Македонија од јули 1993 до февруари 1994година;
 • Стручен соработник во Стопанскиот cуд на Македонија од јануари 1991 до јуни 1993 година;
 • Стручен соработник во Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето од 1986 до декември 1990 година

Активности и членства:

– Член на Комисијата за полагање на испитот за застапници во областа на индустриската сопственост на Република Македонија во 4 мандати, во периодот од 1994-2003
– Член е на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права на Владата на Република Македонија од 3.10.2005.
– Член е на Комисијата за конкуренција на Република Македонија од февруари 2005 до декември 2006 година.
– Избран за Едукатор на Академијата за обука на судии и јавни обвинители од 16.05.2007 година по предметот „Граѓанско право“ (Облигационо право и авторско право и индустриска сопственост)
– Член на повеќе македонски комисии и експертски групи на Владатa на Република Македонија на многу билатерални состаноци со земји членки на ЕFTA, Европска унија, САД и други земји, покривајќи го делот што се однесува на интелктуалната сопственост (авторско право и индустриска сопственост) во Република Македонија
– Член на Комисијата на Владата на Република која работеше на Меморандумот на Република Македонија за пристапување кон Светската трговска организација и автор на делот што се однесува на правата од индустриска сопственост
– Именуван е за надворешен експерт – консултант од областа на интелектуалната сопственост на Советот за радио дифузија на Република Македонија, 1999 година
– Асоцијативен член на Меѓународната асоцијација за трговски марки (ИНТА), со седиште во САД од 1999 до денес
– Асоцијативен член на Американската адвокатска комора од 1999 до 2011 година
– Член на GALA до 2006.
– За своите активности на полето на промоцијата на индустриската сопственост и поттикнувањето на иноваторството, одликуван е од страна на Белгиската комора на пронаоѓачи во 1997 година
– Уредник на рубриката „Интелетуална сопственост“ во списанието Правник
– Член на правниот совет на Организацијата на потрошувачите на Република Македонија од основањето до денес
– Член е на Советот на Европскиот патентен институт (ЕПИ) од 2011
– Член е на Управниот одбор на Европскиот патентен институт (ЕПИ) од 2011

Учествува на голем број меѓународни конференции, од кои позначајни се:

 • Хашка академија за меѓународно право (меѓународно приватно право),во 1990 и 1991 година;
 • Интеруниверзитетски центар во Дубровник (Приватизацијата на земијте од централна и источна Европа) во 1991 година;
 • Меѓународна асоцијација за трговски марки INTA во САД, Годишни конференции од 1995-до денес
 • Состаноци на Светската организација за интелектуална сопственост на Комитето за експерти за жигови и идустриски дизајн 1993-1999, шеф на делегацијата на Генералното собрание во 1993 година и член на делегацијата на Владата на Република Македонија на генералното собрание 1994,1996 и 1998 година
 • Шеф на делегацијата на Република Македонја на Дипломатската конференција за Женевскиот акт на Хашкиот договор за меѓународно депонирање на идустриски дизајн во 1999 година
 • Заменик шеф на делегацијата на Република Македонија на дипломатската конференција за донесување на Договорот за правото на трговска марка во 1994 година
 • Салзбуршкиот семинар во 1995 година на тема Интелектуална Сопственост на препорака на американскиот културен центар во Скопје
 • 9-ти симпозиум на Европските патентни судии, Мадрид 6-9 октомври 1999 година
 • “Patinova” во 1997 во Виена, Австрија; 1999 на Халкидики Грција
 • Конференција за медијација, WIPO, Женева 29.03.1996
 • КАРДС Семинар Скопје, 2005 година со презентација „Развој на стратегии за спроведување на правата од интелектуална сопственост во РМ“ и презентација „Software Piracy Overview“
 • WIPO Семинар Белград, 2005 година, со презентација “Technology Licensing – Macedonian Experience In The Practice”
 • AmCham SCG, Семинар на Палиќ и Цетиње, 2005 година, со заедничка презентација со Д. Коиќ, Ј. Јекиќ, Р. Корен на тема „БСА примена закона у пракси“
 • AmCham Kosova, Приштина, 2006 година, со презентација “Protection of Intellectual Property Rights – Macedonian Experiences”
 • The World Bank – International Finance Corporation, “Doing Business in 2006 – Creating Jobs”, стр. 176, сертификат
 • CEIPI, Универзитет „Роберт Шуман“ Стразбург, 26.03-01.04.2007 – 2010
 • На покана на Американскиот Завод за патенти и трговски марки, во 2013 година, во Тбилиси – Грузија, држи предавање за валуацијата на правата од интелектуална сопственост и за антимонополската заштита

 

Автор односно коавтор на 7 (седум) универзитетски учебници:

 • Д-р Мирјана Поленак Аќимовска, Д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Д-р Владо Бучковски и Д-р Валентин Пепељугоски, Интелектуална сопственост 1 – Индустриска сопственост, Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје, 2004;
 • Д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Д-р Валентин Пепељугоски, “АВТОРСКО ПРАВО“Правен факултет Јустинијан Први “, Скопје, 2006 година;
 • Д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Д-р Валентин Пепељугоски, “ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ“Правен факултет Јустинијан Први, Скопје, 2008 година;
 • Д-р Валентин Пепељугоски, Право на конкуренција – Антимонополско право – ФОН Универзитет Скопје, 2009 година
 • Д-р Валентин Пепељугоски, Патентно право, Здружение на правниците од стопанството на Република Македонија, Скопје, 2011 година
 • Д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Д-р Валентин Пепељугоски, “ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ“, второ изменето и дополнето издание, Правен факултет Јустинијан Први, Скопје, 2012 година;
 • Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Горан Коевски, Валентин Пепељугоски, Ненад Гавриловиќ, Договори на автономната трговска практика, Правен факултет Јустинијан Први, Скопје, 2012 година

 

Публикации:

Има објавено преку 50 стручни и научни трудови од областа на монополизмот, нелојалната конкуренција, заштитата на потрошувачите и заштита на интелектуалната сопственост (авторско право и индустриска сопственост) во Републикa Македонија и странство (Бугарија, Србија, Хрватска, САД, ЕУ, Велика Британија и сл.) Позначајни публикации се:

 • Д-р Мирајна Поленак Аќимовска, Д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Д-р Валентин Пепељугоски, Д-р Владо Бучковски, Лилјана Варга “Право на индустриска сопственост, Практикум” Државен завод за индустриска сопственост, Скопје, 2005 година,
 • Д-р Валентин Пепељугоски, „Закон за авторското право и сродните права“ (Коментар), Академик Скопје 2005,
 • Д-р Мирјана Поленак Аќимовска, Д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Д-р Валентин Пепељугоски, М-р Гоце Наумовски, Неда Здравева, Ненад Гавриловиќ: „Авторско право и сродни права – Коментар и прилози “Правен факултет Јустинијан Први ” Центар за образование за интелетуална сопственост, Скопје, 2007 година,
 • Д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Д-р Валентин Пепељугоски, Неда Здравева, Ненад Гавриловиќ: „Бази на податоци – Водич низ авторското право и сродните права “Правен факултет Јустинијан Први ” Центар за образование за интелетуална сопственост, Скопје, 2007 година, на македонски и на албански јазик
 • Д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Д-р Валентин Пепељугоски, Неда Здравева, Ненад Гавриловиќ: „Компјутерски програми – Водич низ авторското право и сродните права“ Правен факултет Јустинијан Први” Центар за образование за интелектуална сопственост, Скопје 2007 година, на македонски и на албански јазик
 • Д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Д-р Валентин Пепељугоски, Неда Здравева, Ненад Гавриловиќ: „Компјутерски програми – Водич низ авторското право и сродните права“ Правен факултет Јустинијан Први” Центар за образование за интелектуална сопственост, Скопје 2007 година, на македонски и на албански јазик

IV. Меѓународни проекти

Учествувал на повеќе проекти од кои позначајни се:

 • CFED-USAID проект за имплементирање на Законот за залог
 • USAID проект за новиот Закон за стечај
 • USAID проект за подготвување на правилниците кои се врз основа на новиот Закон за електронски комуникации-2005
 • TEMPUS Common European project: EU Industrial property Law – Institution buildings (TEMPUS JEP 17029-2002)
 • TEMPUS Common European project: Copyright and neighboring rights – Towards EU standards (TEMPUS JEP 2004)
 • TEMPUS – REGIONAL JOINT DEGREE MASTER IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW (144582 – TEMPUS – 2008 – MK – JPCR)

Познавање и вештини:

 • англиски, српски и хрватски јазик, зборува, чита и пишува
 • германски и бугарски јазик (пасивно)
 • компјутерски програми, MS Office – Word, Excell, Power Point, Photoshop и сл.