Адвокат М-р Марика Трајкова

Адвокат/Соработник

М-р Марика Трајкова

  • Дипломираше во 2009 година на Правниот факултет „Јустинијан Први” при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
  • Во декември 2011 година магистрира на Правниот факултет „Јустинијан Први” при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје и се здоби со титула Магистер по правни науки (LLM) – оддел граѓанско материјално и процесно право.
  • Правосуден испит положи во 2013 година.
  • Во Адвокатското друштво Пепељугоски работи од март 2014 како стручен соработник, а од 2015 година ја продолжи својата кариера во друштвото како Адвокат.
  • Зборува англиски, шпански, француски и бугарски јазик.