Адвокат М-р Зорана Трајковска

Адвокат/Соработник

М-р Зорана Трајковска

  • Дипломира на Правниот факултет ,,Јустинијан Први” при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј ’’- Скопје  во 2015 година. Во март 2018 година магистрира на Правниот факултет ,,Јустинијан Први’’ при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и се здобива со титулата Магистер по правни науки – оддел граѓанско материјално и процесно право.
  • Правосуден испит положи во 2019 година. Во јануари 2020 станува дел од тимот на Адвокатско друштво Пепељугоски.
  • Зборува англиски и српски јазик.