Адвокат М-р Ангела Јанкоска, Attorney at Law/Associate Angela Jankoska

Адвокат/Соработник

М-р Ангела Јанкоска

  • Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2016 година. Се запишува на мастер студиите по казнено право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, кои ги завршува во 2018 година и се здобива со титулата Магистер по правни науки од областа на казненото право.
  • Правосудниот испит го положи во 2020 година.
  • Во 2021 година го положи Стручниот испит за застапници за заштита на правата од индустриска сопственост.
  • Од 2019 година работи во Адвокатското друштво Пепељугоски, прво како адвокатски приправник, а од 2020 година како Адвокат.
  • Зборува одлично англиски и италијански јазик.