Адвокат Александар Трајковски, Attorney at Law/Partner Aleksandar Trajkovski

Адвокат / Партнер

Александар Трајковски

  • Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 1998 година. Правосуден испит положил во 2001 година. Испит за застапници за заштита на права од индустриската сопственост положил во 2001 година. Од 21.03.2002 година е адвокат. Има положено курс во областа на телекомуникациите.
  • Во Адвокатската канцеларија Пепељугоски работи од 2000 година како помлад соработник, а потоа и како соработник.  Од 2002 година работи како адвокат.
  • Од 2013 година е партнер во Адвокатското друштво Пепељугоски.
  • Во моментот е на мастер студии на MBA Менаџмент, на Економскиот Факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.
  • Зборува одлично англиски и српски јазик