MK | EN | ALB
 
Казнено право

Во областа на казненото право постапуваме пред надлежните институции во предмети поврзани со повреда на правата од интелектуалната сопственост. Исто така водиме постапки поврзани со повреда на одредбите од даночните и царинските прописи и кривичните дела кои произлегуваат од тоа.

Во поново време се поактуелни се повредите на правото на заштита на личните податоци каде што обезбедуваме правни мислења, толкувања на законската регулатива и постапување пред институциите.
Финансиски сектор
Енергетски сектор
Интелектуална сопственост
Работни односи
Застапување пред судовите и административните органи
Информатичка технологија
Конкуренција и анти монополско право
Казнено право
Корпоративно управување
Имиграционо Право
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.