MK | EN | ALB
 
Работни односи

Адвокатското друштво ПЕПЕЉУГОСКИ, обезбедува правни услуги во сите сфери на трудовото право и работните односи. Нашите услуги се состојат од толкување на законските прописи, советување на теренот на работните односи во полгед на правта на работниците и работодавачите, спроведување и водење на дисциплински постапки, составување на договори за вработување и менаџерски договори, пријавување и одјавување на работници како и други постакпи пред административните и судските органи на Република Македонија. Припремаме општи акти (правилници за работни односи, дицплинска постапка, систематизација на работни места, деловна тајна и сл.), статути, одлуки од областа на работните односи.
Финансиски сектор
Енергетски сектор
Интелектуална сопственост
Работни односи
Застапување пред судовите и административните органи
Информатичка технологија
Конкуренција и анти монополско право
Казнено право
Корпоративно управување
Имиграционо Право
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.