MK | EN | ALB
 
Александар TРАЈКОВСКИ

Адвокат / Партнер

070/248-417 /alektr@pepeljugoski.com.mk
 

Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 1998 година. Правосуден испит положил во 2001 година. Испит за застапници за заштита на права од индустриската сопственост положил во 2001 година. Од 21.03.2002 година е адвокат. Има положено курс во областа на телекомуникации.

Во моментот е на мастер студии на MBA Менаџмент, на Економскиот Факултет при Универзитеот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Области на работа: Статусно право на трговски друштва и невладини организации, инвестиционо право, облигационо право, трговско право, семејно право, наследно право, даночно право, царинско право, трудово право, енергетски сектор, банкарски сектор, казнено право  како и застапување пред судовите и органите на управата.

Зборува одлично англиски и српски јазик.
 
 
 
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.