MK | EN | ALB
 
Дејан СТОЈАНОСКИ

Адвокат

 

Дипломира на Правниот Факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во 2002 година, од кога е вработен во Адвокатската канцеларија ПЕПЕЉУГОСКИ. Положи правосуден испит во 2005 година со што станува Адвокат. Во 2007 година има положено Испит за застапници за заштита на права од индустриска сопственост.

Учесник е на Distance Learning Seminar за Регулирање на приватниот сектор, организиран од ИДЛО во 2005 година (Србија, Босна и Херцеговина и Македонија).

Учесник во подготвување на Doing Business 2009 за Република Македонија, како и Учесник во подготвување на Doing Business 2010 за Република Македонија, на тема Реформи низ тешки времиња (Reforming through Difficult Times).

Од октомври 2011 година учесник на Мастер програмата со двојна диплома организирана од Правниот Факултет Јустинијан први при Универзитетот „Св. Кририл и Методиј“-Скопје и Универзитетот во Стразбур (Центар за меѓународни студии по Интелектуална сопственост).

Зборува течно англиски, српски и бугарски јазик.

Области на работа: Заштита на лични податоци, Право на интелектуална сопственост, трговско право и невладини организации, облигационо право, оштетно право семејно право, наследно право, право на информатичка технологија, финансово право, потрошувачко право, административно право, кривично право и застапување пред судовите и административните органи.

 
 
 
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.