MK | EN | ALB
 
м-р Светлана НЕЧЕВА

Адвокат

 

Дипломира на Правниот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во 2005 година како еден од најдобрите студенти на генерацијата. Во адвокатската канцеларија Пепељугоски е од 2006 година. Положи правосуден испит во 2008 година. Од 01.01.2009 година работи како Адвокат во адвокатската канцеларија Пепељугоски.

Во декември 2014 година се стекна со звање Магистер по MBA Менаџмент, на Економскиот Факултет при Универзитеот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Учесник е во подговтвувањето на DOING BUSINESS- Making a difference for Entrepreneurs и на World Justice Project.

Зборува одлично Англиски, Германски, Српски и Хрватски јазик.

Области на работа: трговско право, наследно право, семејно право, трудово право, облигационо право, корпоративно управување, право на енергетика, заложно право, право на сопственост, банкарско право, финансово право, застапување пред судовите и административните органи.

 
 
 
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.