MK | EN | ALB
 
М-р Игор ТАСЕВСКИ

Адвокат

 
Дипломирал во 2014 година на Правниот факултет "Јустинијан Први" при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје. Во декември 2016 година магистрира на Правниот факултет "Јустинијан Први" при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје и Центар за студии за интелектуална сопственост, Стразбург, Франција, и се здоби со титула Магистер по правни науки (LLM) - оддел интелектуална сопственост - Програма со двојна диплома. Правосуден испит положи во април 2018 година. Во Адвокатското друштво Пепељугоски работи од март 2018 како помлад соработник, а од јуни 2018 година ја продолжи својата кариера во друштвото како Адвокат. Во 2015 учествуваше во 22иот натпревар за Меѓународна Трговска Арбитража (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Competition) во Виена каде што тимот се пласираше помеѓу 32 најдобри тимови. Области на работа: интелектална сопстевеност, односно индутриска сопственост- трговски марки, патенти, индустриски дизајн и авторско право; превземање царински мерки. Зборува: англиски, спрски
 
 
 
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.