MK | EN | ALB
 
м-р Анита НИКОЛОСКА

Адвокат

078/509-000 / anikoloska@pepeljugoski.com.mk
 

Дипломирала во 2012 година на Правниот факултет "Јустинијан Први" при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје.

Во мај 2014 година магистрира на Правниот факултет "Јустинијан Први" при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје и Центар за студии за интелектуална сопственост, Стразбург, Франција, и се здоби со титула Магистер по правни науки (LLM) - оддел интелектуална сопственост - Програма со двојна диплома.

Правосуден испит положи во јули 2015 година.

Зборува: англиски, германски, спрски, хрватски јазик

Во Адвокатското друштво Пепељугоски работи од февруари 2013 како волонтер и помлад соработник, а од 2015 година ја продолжи својата кариера во друштвото како Адвокат.

Области на работа: интелектална сопстевеност, односно индутриска сопственост- трговски марки, патенти, индустриски дизајн и авторско право; превземање царински мерки.

 
 
 
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.