MK | EN | ALB
 
м-р Марика ТРАЈКОВА

Адвокат

 

Дипломираше во 2009 година на Правниот факултет "Јустинијан Први" при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје.

Во декември 2011 година магистрира на Правниот факултет "Јустинијан Први" при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје и се здоби со титула Магистер по правни науки (LLM) - оддел граѓанско материјално и процесно право.

Правосуден испит положи во 2013 година.

Зборува: англиски, шпански, француски и бугарски јазик

Во Адвокатското друштво Пепељугоски работи од март 2014 како стручен соработник, а од 2015 година ја продолжи својата кариера во друштвото како Адвокат.

Области на работа: наследно право, семејно право, кривично право, трговско право, трудово право, облигационо право и застапување пред судовите и административните органи.

 
 
 
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.