MK | EN | ALB
 
м-р Марија БЛАЖЕВСКА - АРГИРОВСКИ

Адвокат

 

Дипломира на Правниот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во 2009 година. Во адвокатската канцеларија Пепељугоски работи од април 2010 година. Положи правосуден испит во 2012 година. Од 01.01.2013 година работи како Адвокат. Со што станува Адвокат . Од окотмври 2010 година учесник е на Мастер порграмата организирани од правниот на Правниот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје на насоката на Уставно право. Од мај 2013 година активно ги посетува обуките по Корпоративно Управување. Области на работа: Статусно право на трговски друштва и невладини организации, инвестиционо право, облигационо право, трговско право, семејно право, наследно право, даночно право, царинско право, трудово право, банкарски сектор, казнено право како и застапување пред судовите и органите на управата. Зборува одлично англиски,хрватски и српски јазик.

 
 
 
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.