MK | EN | ALB
 
Konkurenca Dhe E Drejta Antimonopole

Ne teritorin e R.se Maqedonise jemi zyre udheheqese e cila merret me problemet e mbrojtjes nga konkurenca e paligjshme dh e drejta antimonopole.

Si eksperte ne kete lemi procedojme para Komisionit per Mbrojtjen nga Konkurenca ne RM ne rast te percaktimit, pengimit dhe kufizimit te konkurences, raste te percaktimit te perqendrimit dhe shteteror ndihme dhe procedojme ne raste ne mbrojtje nga konkurenca e paligjshme para gjykatave. Kemi eksperience ne perpunimin dhe percjelljen e politikes afariste te subjekteve japim keshilla gjate punimit te fushatave reklamuese dhe spoteve, me qellim qe klientet tane mos ti shkelin dispozitat e rrepta ligjore ne kete sfere.

Klienteve tane u japim ndihme juridike ne interpretimin e rregullatives ekzistuese ligjore ne kete lemi.
Sektori Financiar
Sektori Energjetik
Prona Intelektuale
Maredheniet E Punes
Perfaqesim Para Gjykatave Dhe Organeve Administrative
Teknologjia Informatike
Konkurenca Dhe E Drejta Antimonopole
E Drejta Penale Juridike
Qeverisja korporative
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.