MK | EN | ALB
 
Teknologjia Informatike

Me zhvillimin e teknologjise bashkekohore, gjitnje e me te shpeshta jane problemet te cilet paraqiten ne sajber hapesiren perkatesisht ne boten virtuele. Problemi i piraterise te programeve softuer paraqet problem global i cili eshte ne kuader te fushes tone te veprimit. Puna me kompanite me te njohura softuerike ne korniza boterore na mundesoi te behemi me eksperience nga lemia e problematkies juridike ne teknologjine informatike dhe na mundesoi te behemi me eksperience ne zgjidhjen e problemeve te cilet ndodhin ne kete sfere.

Si pjese e sherbimeve tona ne kete lemi paraqiten perpunimi i mendimeve jurdike dhe interpretimeve te rregullatives ne R. e Maqedonise dhe ne menyre komparative mbrojtje te drejtave te autoresise te lidhura me softuerin dhe programet softuerike. Internet rregullativa, pengim i keqperdorimit dhe shfrytezimit te softuerit legal dhe prodhimit te softuerit jolegal. Ne te njejten kohe, sigurojme mbrojtje gjyqesore ne rast se kryhet keqperdorim ose shkelje te bartesve te se drejtave te softuerit apo programeve softuerike, lajmerimin e instuticioneve dhe trupave kompetente per ekzistimin e shkeljeve e te drejtave autoriale te klienteve tane dhe veprim i perbashket ne drejtim te pengimit te prodhimi ilegal, shitje dhe shfrytezim i softuerit dhe programeve softuerike. Gjithashtu bejme aplikime per regjistrimin e domenevedhe sigurojme sherbime te lidhura me e-biznes, tregtise elektronike, veprimeve bankare elektronike, rregullimin e statusit dhe te punes te internet provajdereve, IP televizioni, televizioni digjital, dhe tekologjia tjeter digjitale.
Sektori Financiar
Sektori Energjetik
Prona Intelektuale
Maredheniet E Punes
Perfaqesim Para Gjykatave Dhe Organeve Administrative
Teknologjia Informatike
Konkurenca Dhe E Drejta Antimonopole
E Drejta Penale Juridike
Qeverisja korporative
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.