MK | EN | ALB
 
Perfaqesim Para Gjykatave Dhe Organeve Administrative

Per eksperiencen e ekipit tone te avokateve ne procedurat para gjykatave ne teritorin e R. se Maqedonise flet fakti qe kemi vepruar si te autorizuar dhe perfaqesues te kompanive me te medha te vendit dhe nga jashte. Per suksesin e avokateve tane ne veprimin para gjykatave ne teritorin e R. se Maqedonise flet perqindja e lendeve te fituara dhe gjithsesi perqindja e klienteve te kenaqur.

Njohja e procedurave gjyqesore(civile, administrative dhe penale) eshte rezultat i punes se perditshme te avokateve ne percjelljen e ndryshimeve dhe plotesimeve te vendimeve ligjore, praktika gjyqesore dhe gjithsesi kontakti i perhershem me koleget avokate, gjykates, prokurore ne drejtim te kembimit te mendimeve, eksperiencave dhe ideve per permiresimin e sistemit juridik maqedonas.

Ne teritorin e R. se Maqedonise, Zyra e Avokatures Pepelugoski ofron mbrojtje juridike para te gjitha instancave gjyqesore dhe organeve administrative.
Sektori Financiar
Sektori Energjetik
Prona Intelektuale
Maredheniet E Punes
Perfaqesim Para Gjykatave Dhe Organeve Administrative
Teknologjia Informatike
Konkurenca Dhe E Drejta Antimonopole
E Drejta Penale Juridike
Qeverisja korporative
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.