MK | EN | ALB
 
Maredheniet E Punes

Zyra e Avokatures Pepelugoski, siguron sherbime juridike ne te gjitha sferat e se drejtes se punes dhe maredhenieve te punes. Sherbimet tona perbehen nga interpretimi i dispozitave ligjore, keshillim ne teren te maredhenieve te punes ne drejtim te te drejtave te punetoreve dhe punedhenesve, zbatim dhe udheheqjen e procedurave disciplinore, hartim te kontratave per punesim dhe kontrata menaxheresh, paraqitje dhe clajmerim te punetoreve si dhe procedura tjera para gjykatave dhe organeve administrative ne R. e Maqedonise. Pergatisim akte te pergjithshme(rregullore per maredhenie te punes, procedure disciplinore, sistematizim te vendeve te punes, sekret afarist etj.), statut, vendim nga lemia e maredhenieve te punes.
Sektori Financiar
Sektori Energjetik
Prona Intelektuale
Maredheniet E Punes
Perfaqesim Para Gjykatave Dhe Organeve Administrative
Teknologjia Informatike
Konkurenca Dhe E Drejta Antimonopole
E Drejta Penale Juridike
Qeverisja korporative
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.