MK | EN | ALB
 
Prona Intelektuale

Zyra jone eshte lider ne fushen e prones intelektuale ne teritorin e R.se Maqedonise. Ne ete lemi ofrojme spekter te gjere te sherbimeve , mendime juridike dhe keshila per ceshtje nga prona industriale dhe e drejta e autoresise. Si perfaqesues i regjistruar, ofrojme mundesi per realizimin e te drejtes nga prona intelektuale permes mbrojtjes te se njejtes me parashtrimin e aplikacionit para institucioneve kompetente, zbatimin te se njejtes, deri ne regjistrim perfundimtar te se drejtes nga prona industriale.

Gjithashtu, sigurojme sherbime edhe ne pjesen e mbrojtjes doganore dhe te drejtave nga prona intelektuale.

Ekipi yne ka eksperience ne pune ne kete lemi per faktin se ne kete problematike punojne avokate te trajnuar ne lemi konkrete te cilet kane edhe eksperience te meparshme ne lemine e mbrojtjes se te drejtave nga prona intelektuale.

Me rendesi eshte qe te theksohet se Zyra e Avokatures Pepelugoski eshte perfaqesues evropian per patentime. Cilesia e sherbimeve tona eshte shume mire e njohur ne rajon dhe me gjere dhe kontribon ne krijimin e rrjetit te pasur te partnereve ne te gjitha vendet ne rajon me te cilet bashkepunojme, kembejme mendime dhe eksperienca ne fushen e prones intelektuale.

Si anetar asociativ i INTA-se, Perfaqesues evropian per patentime kemi mundesi te njoftohemi me trendet boterore ne kete lemi dhe te njejtit ti implementojme ne teritorin e R. se Maqedonise, duke krijuar praktike e cila do te mbetet me tutje te zbatohet. Ne jemi nga te rrallet ne R. e Maqedonise te cilet kane parashtruar denoncime te subjkteve juridik dhe fizik maqedonas permes Patent Cooperation Treaty dhe denocimeve evropiane te patenteve.
Sektori Financiar
Sektori Energjetik
Prona Intelektuale
Maredheniet E Punes
Perfaqesim Para Gjykatave Dhe Organeve Administrative
Teknologjia Informatike
Konkurenca Dhe E Drejta Antimonopole
E Drejta Penale Juridike
Qeverisja korporative
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.