MK | EN | ALB
 
Sektori Financiar

Zyra e Avokatures siguron sherbime ne te gjitha lemite e se drejtes afariste: e drejta tregtare, e drejta e kontratave dhe demshperblimeve, e drejta financiare, e drejta e letrave me vlere, e drejta e investimeve, e drejta bankare, e drejta ne patundshmeri dhe e drejta doganore dhe tatimore.

Spektrin tone te punes e perbejne te gjitha lemite juridiko/afariste, mendime te eksperteve ne lidhje me pjesemarrjen dhe aksioneve, menaxhim koorporativ, hulumtim te tregut, investim dhe fonde investuese, transfer parash, sigurim te kerkesave etj. Gjithashtu kemi eksperience ne pergatitjen e kontratave per shitblerje, peng, hipoteke, kontrata per kredi etj.

Nje numer i madh i klienteve tane nga ne kerkojne te veprojme si keshilltar per te gjitha ceshtjet juridike dhe afariste te cilat e perbejne punen e perditshme dhe tere procesin e evoulimit te nje kompanie. Kjo e perben te ashtuquajturin proces te menaxhimit koorporativ ku paraqitemi si konsultant ne te gjitha fazat e procedures prej investimit te kapitalit themelues deri ne kryerjen e transakcioneve financiare shume te komplikuara me ndihmen e instrumenteve te nje spektri te gjere.

Zyra jone siguron nje numer te madh te sherbimeve per kompanite ne sektorin publik dhe privat si psh. oferta publike private, ndryshime statutore(fuzion, ndarje), partneritet privat publik.

E rendesishme eshte te theksohet edhe eksperienca jone ne sigurimin e mbrojtjes juridike gjate tregtise me pjese dhe aksione, sherbime konsultative ne angazhimin e shtepive te brokereve dhe perdorim te instrumenteve financiare ne punen e perditshme koorporative te kompanive.

Ne sektorin financiar sigurojme ndihme juridike per investuesit e huaj nga aspekti i punes ne pajtim me rregullat ligjore ne R. e Maqedonise.
Sektori Financiar
Sektori Energjetik
Prona Intelektuale
Maredheniet E Punes
Perfaqesim Para Gjykatave Dhe Organeve Administrative
Teknologjia Informatike
Konkurenca Dhe E Drejta Antimonopole
E Drejta Penale Juridike
Qeverisja korporative
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.