MK | EN | ALB
 
M-r Marija BLAZEVSKA ARGIROVSKI

Avokate

/
 

Ka diplomuar ne Fakultetin juridik praen Universitetit Shen Qirili dhe Metodi Shkup ne vitin 2009. Ne Zyren e Avokatise Pepelugoski punon nga prilli I vitit 2010. Ka dhene provimin e jurisprudences ne vitin 2012. Qe nga 01.01.2013 punon si Avokate. Nga tetori I vitit 2010 eshte studente e programit te masterit qe organizohet nga Fakuleti juridik prane Universitetit Shen Qirili dhe Metodi Shkup ne drejtimin e se drejtes kushtetuese. Nga maji I vitit 2013 ne menyre aktive I ndjek trajnimet per Menaxhim korporativ. Lemi te punes: E drejta statusore e shoqerive tregtare dhe organizatave joqeveritare, e drejta e investimeve, e drejta e detyrimeve, e drejta tregtare, e drejta familjare, e drejta trashegimore, e drejta tatimore, e drejta doganore, e drejta e punes, sektori bankar, e drejta penale si dhe perfaqesimi para gjykatave dhe organeve te administrates. Flet rrjedhshem gjuhen angleze, kroate dhe serbe.

 
 
 
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.