MK | EN | ALB
 
Dr. Valentin PEPELJUGOSKI

Avokate

070/221-197 / / valentin01@t-home.mk / vpepeljugoski@unet.com.mk / vpepeljugoski@pepeljugoski.com.mk
 
 • Dr. Valentin Pepelugoski ka lindur me 01.09.1962 ne Prilep.
 • Ka diplomuar ne Fakultetin Juridik ne Shkup ne vitin 1985;
 • Provimin e jurisprudences e dha ne vitin 1987;
 • Ne vitin 1991 mori titullin magjister i shkencave juridike(Monopoli dhe rregullativa e tij ne bote dhe ne vendin tone) ne Fakultetin Juridik ne Shkup;
 • Provimin per perfaqesim nga prona industriale e dha ne vitin 1998;
 • Ne tetor te vitit 2003 doktoroi ne Fakultetin Juridik ne Shkup, prane Universitetit Shen Qirili dhe Metodi ne temen Mbrojtja e te drejtave nga prona industriale prej konkurences jolojale ne te drejten krahasuese dhe ne te drejten ne R. e Maqedonise.
 • Eshte zgjedhur per profesor inordinar prane Universitetit FON ne Shkup ku i ligjeroi (1)" Harmonizimi i legjislacionit ne UE", (2)"E drejta civile", (3)"Procedura para institucioneve te UE dhe para Keshillit te Evropes", (4)" Mbrojtje gjyqesore dhe mbrojtje arbitrazhi ne UE", (5)"E drejta e autoresise", (6) "Prona industriale", (7)"Prona intelektuale"
 • Ne maj te vitit 2005 eshte zgjedhur per ligjerues per lenden "E drejta per teknologjine informatike" ne Universitetin e Evropes Juglindore ne Tetove.
 • Ne tetor te vitit 2009 ne Fakultetin Ekonomik prane Universitetit "Shen Qirili dhe Metodi" ne Shkup eshte zgjedhur per profesor ne studimet postdiplomike - studime evropiane per lenden "E Drejta dhe Rregullativa e UE-se".
 • Nga tetor 2010 deri me tetor te vitit 2011 e ligjeron lenden "E drejta ne pronesine intelektuale" ne Fakultetin Juridik prane Universitetit "Goce Dellcev" ne Shtip.
 • Ne tetor te vitit 2007 si ekspert i dalluar nga praktika me ftese mban ligjerata ne Fakultetin Juridik "Justaniani i Pare" prane Universitetit "Shen Qirili dhe Metodi" ne Shkup.
 • Nga tetori i vitit 2009 mban ligjerata ne kuader te TEMPUS proektit: REGIONAL JOINT DEGREE MASTER IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW (144582-TEMPUS-2008-MK-JPCR)
 • Nga viti 2010 eshte perfaqesues evropian per patentime.

Pervoja ne pune:

 • Avokat, prej dates 15.10.1999.
 • Ndihmes drejtor ne Entin per Mbrojtje te Prones Industriale te R. se Maqedonise nga muaji mars i vitit 1994 deri me 14.10.1999;
 • Ndihmes minister per zhvillim ne R. e Maqedonise nga muaji korrik 1993 deri me shkurt 1994;
 • Bashkepunetor profesional ne Gjykaten Ekonomike nga janari i vitit 1991 deri me qershor 1993.

Aktivitete dhe anetaresi
-Anetar i komisionit per dhenien e provimit per perfaqesues ne lemin e prones industriale te R. se Maqedonise, ne kater mandate, ne periudhen 1994-2003
-Anetar i komisionit per ndermjetesim ne te drejten e autoresise dhe te drejtat e ngjashme te R. se Maqedonise nga 03.10.2005.
-Anetar i komisionit per konkurence ne R. e Maqedonise nga shkurti 2005 deri me dhjetor 2006 ne lenden "E drejta qytetare", (E drejta obligative, e drejta e autoresise dhe prona industriale).
- Anetar i me shume komisioneve dhe grupeve profesionale te Qeverise se R. se Maqedonise ne shume takime biletarale me vende anetare te EFTA-se, UE-se, SHBA-ve dhe vendeve tjera, duke mbuluar pjesen qe i takon prones intelektuale (e drejta e autoresise dhe prona industriale) ne R. e Maqedonise.
-Anetar i komisionit te Qeverise se Republikes se Maqedonise i cili punoi ne Memorandumin e R.se Maqedonise per anetaresim ne Organizaten Tregtare Boterore dhe autor i pjeses qe ka te beje me te drejtat e prones industriale.
-Eshte emeruar per ekspert i jashtem-kosultant nga lemia e prones intelektuale e Keshillit per Radio-difuzion te R.se Maqedonise ne vitin 1999.
- Anetar asociativ i Asociacionit Nderkombetar per Shenja Tregtare (INTA), me seli ne SHBA nga viti1999 deri me sot.
-Anetar asociativ i Odes Amerikane te Avokatures nga viti 1999 deri me 2011.
-Anetar i GALA deri ne vitin 2006.
-Per aktivitetet e tij ne lemin e promovimit te prones industriale, dhe nxitjen e noviteteve, eshte dekoruar nga ana Odes se Belgjikes per Novitete ne vitin1997.
-Eshte redaktor ne rubriken "Prona intelektuale" ne revisten "Jurist".
-Anetar i Keshillit Juridik te Organizates te Konsumuesve te R. se Maqeonise nga themelimi deri me sot.
-Anetar i Institutit Evropian te Patenteve (EPI) nga viti2011
Pjesemarres ne shume konferenca nderkombetare, nga te cilat me te rendesishme jane:

 • Akademia e Hages per te Drejtat Nderkombetare (e drejta private nderkombetare), ne vitin 1990 dhe 1991;
 • Qendra Interuniversitare ne Dubrovnik (Privatizimi ne vendet e Evropes Qendrore dhe Lindore) ne vitin 1991;
 • Asociacioni Nderkombetar per shenjat tregtare INTA ne SHBA, Konferenca Vjetore ne vitin 1995 deri me sot;
 • Mbledhje te Organizates per Prone Intelektuale, te Komitetit te Eksperteve per vulen e mallrave ne periudhen 1993-1998, udheheqes i delegacionit te R. se Maqedonise ne Asamblene e Pergjithshem ne vitin1993 dhe anetar i delegacionit te Qeverise se Republikes se Maqedonise ne Asamblene e Pergjithshme ne vitin 1994,1996 dhe 1998.
 • Anetar i Komitetit te Perhershem te Marreveshjes se Madridit per Regjistrim tenderkombetar te shenjave te mallit ne periudhen nga 1993-1998,
 • Udheheqes i delegacionit te R. se Maqedonise ne Konferencen Diplomatike per sjelljen e Aktit te Gjeneves te Kontrates se Hages per deponim te disajnit industrial ne vitin 1999;
 • Zevendes udheheqes i delegacionit se R. se Maqedonise ne Konferencen Diplomatike per sjelljen e se drejtes per Marreveshjen e Markes Tregtare ne vitin1994 etj.
 • Seminari i Strasburgut ne vitin 1995 ne temen "Prona intelektuale" me rekomandim te Qendres Amerikane Kulturore ne Shkup.
 • Simpoziumi i 9-te, te Gjykatesve Evropian te Patenteve, Madrid prej 6 deri me 9 tetor 1998.
 • "Patinova" ne vitin 1997 ne Viene, Austri dhe "Patinova" 1999 Halkidiki, Greqi.
 • Konferenca per mediacion WIPO, Gjeneve 29 mars 1996.
 • Seminari KARDS- Shkup, viti 2005 me prezentimin "Zhvillimi i strategjive per zbatimin e te drejtave inteluktuale ne RM",dhe prezentim i"Software Piracy Overview"
 • WIPO seminari ne Beograd, viti 2005 me prezentimin "Technology Licensing-Macedonian Experience In The Practice"
 • AmChamSCG, seminari ne Paliq dhe Cetinje, ne vitin 2005 me prezentim te perbashket me D. Koiq, J.Jekiq, R. Koren me temen " BSA zbatimi i ligjit ne praktike"
 • AmCham Kosova, Prishtine viti 2006, me prezentimin "Protection Intellectual Rights- Macedonian Experiences"
 • The World Bank - International Finance Corporation, "Doing Business in 2006-Creating Jobs" faqja 176, sertifikat
 • CEIPI, Universiteti "Robert Shuman" Strazburg 26.03.2001.04.2007-2010

Jam autor perkatesisht bashkautor i state librave universitare:

 • Dr Mirjana Polenak Aqimovska, Dr Jadranka Daboviq Anastasovska, Dr Vlado Buckovski dhe Dr Valentin Pepelugoski, Prona Intelektuale 1- Prona Industriale, Fakulteti Juridik "Justiniani i Pare" Skup 2004;
 • Dr Jadranka Daboviq Anastasovska, Dr Valentin Pepelugoski "E drejta e prones intelektuale", Fakulteti Juridik"Justiniani i Pare", Shkup2008;
 • Dr Valentin Pepelugoski, "E drejta e konkurences", Universiteti "FON", Shkup 2009
 • Dr Valentin Pepelugoski"E drejta e patentimit", Shoqata e Juristeve nga Ekonomia ne R. e Maqedonise, Shkup 2011.
 • Dr. Jadranka Dabovik Anastasovska, Dr. Valentin Pepelugoski drejta e prones intelektuale", i rishikuar i dyte dhe i ndryshuar edicionin, Fakulteti Juridik Justiniani i Pare, Shkup 2012
 • Jadranka Dabovik Anastasovska, Goran Konevski, Valentin Pepelugoski, Nenad Gavrilovic, Marreveshjet e praktike tregtise authonomus, Fakulteti Juridik"Justiniani i Pare, Shkup 2012

PUBLIKIME:
Kam botuar mbi 50 punime shkencore nga lemia e monopolizmit, konkurences jolojale, mbrojtja e konsumatoreve dhe mbrojtja e prones intelektuale (e drejta autoriale dhe prona industriale) ne R. e Maqedonise dhe ne vende tjera (Bullgari, Serbi,Kroaci, SHBA, UE, Britani e Madhe etj.). Publikime me te rendesishme jane:
1). Dr Mirjan Polenak Acimovska, Dr Jadranka Daboviq Anastasovska, Dr Valentin Pepelugoski, Dr Vlado Buckovski, Liqana Varga,"E drejta e prones industriale- Praktikum", Enti Statistikor per Prone Industriale, Shkup 2005;
2). Dr Valentin Pepelugoski,"E drejta e prones autoriale dhe te drejtat e ngjashme"
(Koment), Akademiku, Shkup 2005,
3). Dr Mirjana Polenak Acimovska, Dr Jadranka Daboviq Anastasovska, Dr Valentin Pepelugoski, Mr Goce Naumovski, Neda Zdraveva, Nenad Gavrilloviq "E drejta autoriale dhe te drejtat e ngjashme-Komente dhe Suplemente" Fakulteti Juridik "Justiniani i Pare", Qendra per Arsim dhe Prone Intelektuale, Shkup, 2007;
4).Dr Jadranka Daboviq Anastasovska, Dr Valentin Pepelugoski, Neda Zdraveva, Nenad Gavrilloviq, "Baza e te dhenave- Udheheqes ne te drejten autoriale dhe te drejtat e ngjashme", Fakulteti Juridik "Justiniani i Pare" Qendra per Arsim dhe te Drejten Autoriale, Shkup 2007, ne gjuhen maqedonase dhe shqipe.
5). Dr Jadranka Daboviq Anastasovska, Dr Valentin Pepelugoski, Neda Zdraveva, Nenad Gavrilloviq:"Programet kompjuterike-Udheheqes ne te drejten autoriale dhe te drejtat e ngjashme", Fakulteti Juridik "Justiniani i Pare", Qendra per Arsimim dhe Prone Intelektuale, Shkup 2007, ne gjuhen maqedonase dhe shqipe.
Ka qene pjesemarres ne me shume proekte, ku si me te rendesishme mund te permenden:

 • CFED-USAID- proekti per implementimin e ligjit per peng,
 • USAID- proekti per ligjin e ri per falimentim
 • USAID-proekti per pergatitjen e rregulloreve te cilat jane ne baze te Ligjit te Ri per Komunikime Elektronike-2005
 • TEMPUS Common European Project: EU industrial property Law-institution buildings (TEMPUS JEP17029-2002)
 • Tempus Common European project: Copyright and neighboring righs- Towards EU standards (TEMPUS JEP 2004)
 • TEMPUS-REGIONAL JOINT DEGREE MASTER IN INTELLECTUALPROPERTY LAW (144582-TEMPUS-2008-MK-JPCR)

Njohje te aftesive:

 • anglisht, serbisht dhe kroatisht- flet, lexon dhe shkruan
 • bullgarisht dhe gjermanisht ( ne menyre pasive)
 • programet kompjuterike, MS Office-Word, Excell, Power Point, Photoshop etj.
 
 
 
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.